25.05 – 05.07.2013 // Ausstellung /// Fotoklasse der Akademie Düsseldorf

07.06 – 05.07.2013 // Ausstellung /// Marta Colombo

09.08 – 06.09.2013 // Ausstellung /// Louisa Clement

11.10 – 08.11.2013 // Ausstellung /// Zhenia Couso Martell

15.11 – 13.12.2013 // Ausstellung /// Isabel Hernandez

10.01 – 12.02.2014 // Ausstellung /// Foto Master Fotografie Folkwang U.d.K